پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان چاقي

پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان چاقي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي

  پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي
  دسته :
  پزشکي
  فرمت/ورد تعداد صفحات 120

  قيمت : 8000 تومان

   ::
توضيحات بيشتر در مورد پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي :

پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي


 چکيده:


مقدمه: امروزه اضافه وزن و چاقي به شکل اپيدمي جهاني درآمده است. اين بيماري از عوامل مهم مرتبط با اختلال ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي-عروقي (که خود اولين علت مرگ و مير است)، محسوب مي شوند. شواهدي وجود دارد مبني بر اينکه دريافت بالاي کلسيم مي تواند تاثيري مطلوب بر ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم داشته و نيز موجب کاهش وزن شود. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير مکمل ياري کلسيم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفايل ليپيدي و بعضي نمايه هاي چربي بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي بود.


مواد و روشها: اين پژوهش به روش کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور انجام گرديد. چهل و چهار زن غيريائسه (سن: 6±25  سال) مبتلا به اضافه وزن يا چاقي (kg/m225≤BMI ) به مدت 30 روز 1000 ميلي گرم مکمل کلسيم عنصري به شکل کربنات کلسيم (24=n) يا دارونما (20=n) دريافت کردند. نمونه خون پس از حداقل 12 ساعت ناشتا و اندازه هاي تن سنجي شامل وزن، قد و چربي زير پوستي در 4 نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسيم وزن بر مربع قد و درصد چربي بدن با استفاده از مجموع چربي هاي زير پوستي در 4 نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تري گليسريد به روش آنزيماتيک و آپوليپوپروتئينهاي A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گيري شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول  Freidwald و کلسترول VLDL يک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دريافت انرژي و کلسيم غذا با استفاده از 3 روز يادآمد 24 ساعته خوراک محاسبه شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماري SPSS (ويرايش 9) انجام شد. آزمون هاي آماري به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از 05/0 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.


يافته ها: تفاوت معني داري بين مشخصات پايه، دريافت انرژي، کلسيم و همچنين پروفايل ليپيدي بين دو گروه پيش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزايش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماري افزايش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسيم و افزايش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معني دار بود. افزايش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معني دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معني داري بين هيچ کدام از متغيرها بين گروهها در انتهاي مداخله مشاهده نشد.


نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه هرچند مکمل کلسيم تاثيري پيشگيري کننده بر افزايش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغييرات آپوليپوپروتئين B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنين با توجه به افزايش معني دار TG در گروه مکمل کلسيم، در مجموع به نظر نمي رسد مصرف مکمل کلسيم تاثير مطلوب بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسيم کاهشي معني دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربي بدن را به شکل معني دار کم کند. با توجه به اينکه تفاوت معني داري در متغيرهاي مورد مطالعه بين گروهها در انتهاي مداخله وجود نداشت، به طور کلي تاثير مطلوب قابل توجهي از دريافت مکمل کلسيم در زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي مشاهده نشد.
فهرست مطالب


عنوان


مقدمه……………………………………………………………………………………..


اهداف و فرضيات………………………………………………………………………….


هدف اصلي………………………………………………………………………………..


اهداف ويژه…………………………………………………………………………………


هدف كاربردي………………………………………………………………………………


فرضيات……………………………………………………………………………………


جدول متغيرها……………………………………………………………………………….


فصل اول: كليات…………………………………………………………………………….


مقدمه‌اي بر كلسيم…………………………………………………………………………….


نياز (DRI) و مسموميت……………………………………………………………………..


مهمترين عملكردهاي كلسيم…………………………………………………………………….


منابع غذايي و دريافت………………………………………………………………………….


ارتباط دريافت پائين كلسيم با بيماري هاي مزمن……………………………………………………


استئوپورز…………………………………………………………………………………….


فشارخون بالا………………………………………………………………………………….


سنگ كليه……………………………………………………………………………………..


سرطان………………………………………………………………………………………..


ليپيدهاي خون…………………………………………………………………………………..


تري آسيل گليسرول ها (تري گليسريدها)………………………………………………………….


كلسترول………………………………………………………………………………………


ليپوپروتئين‌ها………………………………………………………………………………….


متابوليسم ليپوپروتئين‌ها………………………………………………………………………..


بيماري‌هاي قلبي- عروقي (CHD) و ارتباط آن با ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها…….


DRI كلسيم بزرگسالان مرد و زن……………………………………………………………..


محدوده طبيعي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌هاي اندازه‌گيري شده…………………………..


فصل دوم: مروري بر پژوهش‌هاي پيشين……………………………………………………….


ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‌ها…………………………………………………………..


ارتباط كلسيم با وزن و بعضي نمايه هاي چربي بدن………………………………………………..


فصل سوم: مواد و روش‌ها…………………………………………………………………….


نوع پژوهش……………………………………………………………………………………


افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………


معيارهاي ورود به مطالعه………………………………………………………………………..


معيارهاي خروج از مطالعه……………………………………………………………………….


برآورد حجم نمونه…………………………………………………………………………………


نمونه‌يابي…………………………………………………………………………………………


مكمل كلسيم و دارونما……………………………………………………………………………..


اندازه گيري محتواي كلسيم كپسول‌ها…………………………………………………………………


اندازه‌گيري‌هاي تن سنجي…………………………………………………………………………..


نمونه‌هاي خون…………………………………………………………………………………….


اندازه‌گيري ليپيدها و ليپوپروتئين‌ها…………………………………………………………………..


اندازه‌گيري آپوليپوپروتئين‌ها…………………………………………………………………………


تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………


محاسبه كلسيم و انرژي رژيم غذايي……………………………………………………………….


ملاحظات اخلاقي…………………………………………………………………………………


فصل چهارم: يافته‌ها……………………………………………………………………………..


ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي زمينه‌اي گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله…………….


ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي چربي بدن گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله…………


ميانگين و انحراف معيار دريافت انرژي و كلسيم گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله……..


ميانگين و انحراف معيار پروفايل ليپيدي گروه‌ مکمل کلسيم و دارونما پيش از مداخله………………….


مقايسه ميانگين‌هاي وزن، BMI و شاخص‌هاي چربي بدن پيش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسيم


مقايسه ميانگين‌هاي وزن، BMI و شاخص‌هاي چربي بدن پيش و پس از مداخله در گروه مكمل دارونما


مقايسه ميانگين هاي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها پيش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسيم


مقايسه ميانگين هاي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها پيش و پس از مداخله در گروه دارونما


مقايسه ميانگين‌هاي متغيرهاي چربي بدن گروه مكمل كلسيم و دارونما پس از مداخله………………….


مقايسه ميانگين‌هاي پروفايل ليپيدي گروه‌ مکمل کلسيم و دارونما پس از مداخله…………………………..


جمع‌بندي نتايج…………………………………………………………………………………….


فصل پنجم: بحث…………………………………………………………………………………


مقايسه گروه هاي مكمل كلسيم و دارونما در ابتداي مطالعه……………………………………………..


تأثير مكمل ياري كلسيم بر ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها……………………………………..


تأثير مكمل ياري بر وزن و چربي بدن……………………………………………………………..


پيشنهادات………………………………………………………………………………………..


پيوست و ضمائم………………………………………………………………………………….


چكيده انگليسي…………………………………………………………………………..


منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………….


فهرست جداول


عنوان


جدول متغيرها……………………………………………………………………………………….


جدول 1-1- DRI كلسيم بزرگسالان مرد و زن………………………………………………………..


جدول 2-1- محدوده طبيعي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌هاي اندازه‌گيري شده…………


جدول 1-4- ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي زمينه‌اي گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله


جدول 2-4- ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي چربي بدن گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله


جدول 3-4- ميانگين و انحراف معيار دريافت انرژي و كلسيم گروه‌هاي مكمل كلسيم و دارونما ….


جدول 4-4- ميانگين و انحراف معيار پروفايل ليپيدي گروه‌هاي مکمل کلسيم و دارونما پيش از مداخله


جدول 5-4- مقايسه ميانگين‌هاي وزن، BMI و نمايه ‌هاي چربي بدن پيش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسيم


جدول 6-4- مقايسه ميانگين‌هاي وزن، BMI و نما يه ‌هاي چربي بدن پيش و پس از مداخله در گروه دارونما


جدول 7-4- مقايسه ميانگين‌هاي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها پيش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسيم


جدول 8-4- مقايسه ميانگين‌هاي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها پيش و پس از مداخله در گروه دارونما


جدول 9-4- ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي چربي بدن گروه مكمل كلسيم و دارونما پس از مداخله


جدول 10-4- ميانگين و انحراف معيار پروفايل ليپيدي گروه مکمل کلسيم و دارونما پس از مداخله


فهرست پيوست و ضمائم:


پيوست 1: رضايت نامه کتبي ………………………………………………………………….


پيوست 2: محاسبه درصد چربي بدن با استفاده از مجموع چربي زير پوستي در چهار نقطه ……….


پيوست 3: پرسشنامه 3 روز ياد آمد خوراک ……………………………………………………


پيوست 4: واژه هاي اختصاري …………………………………………………………….
پروژه تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي


قيمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34