پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان

پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان

  پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان
  دسته :
  عمران و معماري
  فرمت/ورد تعداد صفحات 217

  قيمت : 10000 تومان

   ::
توضيحات بيشتر در مورد پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان :

پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان ( پژوهشسراي دانش آموزي )


فهرست مطالب
موضوع پروژه
اهميت و ضرورت موضوع
بيان مسئله
اهداف
فصل اول – مطالعات پايه
تحقيق و پژوهش
ضرورت هاي پژوهش
فوايد پژوهش
اهداف و مقاصد پژوهش
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوري
رابطه علم و تکنولوژي با پژوهش
اهداف کلي آموزش مفاهيم علمي به کودکان
ديدي شناختي – عاطفي از يادگيري کودک
کنجکاوي و هيجان
هيجان و علاقه به يادگيري
افزايش يادگيري با استفاده از شيوه هاي گوناگون
کارگزاري نيمکره مغزي
دو روش کسب دانش
گزارشي از وضعيت پژوهش در آموزش و پرورش
تقويت زير ساختهاي آموزش و پرورش
معلم زير بناي فرهنگ توسعه
هدف بالفعل کردن روحيه پژوهش است
آموزش و پرورش و توسعه در عصر فناوري
توسعه و ضرورت اصلاح
راهبردها در فرآيند توسعه
تحليلي بر روند پژوهش در آموزش و پرورش
ضرورت تحقيق و پژوهش در کلاس و مدرسه
مقدمه
– نقش نظام آموزشي کشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس
– نقش معلمان در توسعه فرهنگ پژوهش درمدارس
– نقش خانواده در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس
– نقش کتابداران و کتابخانه
– نقش تبليغات
نتيجه
تعيين سن کودک
دوره اول دبستان 9-6 سالگي
دوره دوم دبستان 12-9 سالگي
ويژگي کودکان 12-9 سال
مهمترين وظايف و تکاليف رشد دوره دوم ( 12-9 سالگي )
خصوصيات کودکان 12-9سال در جدول ذيل خلاصه شده است
فلسفه آموزش لذت بخش
خلاقيت
نتيجه گيري
پژوهشسراي دانش آموزي
ضرورت
اهداف
وظايف پژوهشسرا
نحوه اداره پژوهشسرا
واجدين شرايط عضويت در پژوهشسرا


فصل دوم – مطالعات تکميلي
بررسي تاثير نظام آموزشي برعملکرد فضاهاي آموزشي
مقايسه روش هاي آموزشي کلاسيک و سنتي
تاثير اهداف آموزشي بر عملکرد فضاهاي آموزشي
الف تصوري جديد نسبت به آموزش و روند يادگيري
ب توجهي خاص نسبت به پرورش خصوصيات روحي و شخصيتي دانش آموز
ويژگي هايچنين محيط آموزشي عبارتند از
نکاتي که در طراحي محيط آموزشي بايد بدان توجه شود
سازمان اجتماعي کلاس
الگوي سازماندهي رقابتي
الگوي سازماندهي مشارکتي
الگوي سازماندهي انفرادي
سازماندهي محيط فيزيکي
– سازماندهي رديفي – ستوني
– سازماندهي دايره اي
– سازماندهي انفرادي و گروهي
کودک و مدرسه
کودک و فضاي شهري
– خصوصيات شخصيتي و علايق کودک
– نحوه قرارگيري کودک
– خصوصيات کيفي محيط
نقاط مکث دانش آموزان اطراف مدرسه ( نمونه موردي مدرسه قدس )
کودک و اجزاي معماري
کودک و پنجره
برخي از گفته هاي کودکان در مورد پنجره هاي مختلف
کودک و در
از پيشنهادهاي روانشناسانه تا فضاسازي در معماري
احترام به سوالات عادي و غير عادي
هدايتگربودن پاسخ ها
احترام به عقايد عادي و غيرعادي
يادگيري بدون ارزشيابي
مشاهده اشياء از نزديک
احترام به حواس کودک
احترام به تخيلات کودک
نقش معماري درپرورش فکري کودکان
نتيجه گيري
کودک و معمار
مدرسه فضا باز
مفهوم فضا باز
-ديوارهاي ثابت
ويژگي هاي ساختمان مدارس فضا باز
– تقسيم کردن يا شکل دادن فضاي باز
فضاي باز چگونه عمل مي کند ؟
دانش آموز در مدرسه فضا باز
معلم در مدرسه فضا باز
معلم در مدرسه فضا باز مي گويد
مدير در مدرسه فضا باز
مدرسه بدون ديوار
مقدمه
به سوي مدرسه بدون ديوار
دياگرام ارتباط مدرسه بدون ديوار در همسايگي ها
در جست و جوي شاخصه هاي طراحي
نمونه يک الگوي مدرسه بدون ديوار Early Childhood Center
شاخصه هاي مدرسه بدون ديوار در يک نمونه
در مواجهه با انديشه هاي مدرسه بدون ديوار
نتيجه


فصل سوم – مطالعات تطبيقي
نمونه هاي داخلي
پرديس دانش ( فضايي علمي , آموزشي , تربيتي مبتني بر تکنولوژي آموزشي )
کانون نياوران
ويژگي هاي نمونه از نگاه پروژه
محاسن
معايب
فرهنگسراي خاوران
ويژگي هاي نمونه از نگاه پروژه
محاسن
معايب
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
مرکز شماره 16 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
نمونه هاي خارجي
Saint Benno Catholic School
Dresden,Germany 1996
Behnisch,Behnish Partner
شهر بچه ها در دبي ( children city , Dubai )
مرکز علمي تويوما
معماري ساختمان مدرس / هانس شارون
مدرسه Geschwister Schoolدر لونن , وستفاليا
مدرسه متوسطه , وين / هنکه و شرايک
موسسه مستغلات فدرال اتريش , به عنوان کارفرما
مدرسه آتريوم – باز و شفاف


فصل چهارم- مطالعات اقليم و زمينه
الف) مطالعات محيطي شهر تهران
1ـ1ـ موقعيت جغرافيايي
نقشه (1ـ1) موقعيت استان تهران در نقشهکشور
نقشه (2ـ1) استان تهران به تفکيک شهرستان
2ـ1 موقعيت طبيعي
1ـ2ـ1 توپوگرافي و ناهمواريهاي شهر تهران
2ـ2ـ1 منابع آب شهر تهران
الف ) آب هاي جاري
ب ) آبهاي زير زميني
جدول(1-1) سطح سفره هاي آب زيرزميني ( مأخذ مهندسين مشاور باوند ، 5،1373 )
3ـ2ـ1 پوشش گياهي شهر تهران
4ـ2ـ1 خصوصيات زمين ساختي ( مرتبط با زلزله ) شهر تهران
ـ گسل شمال تهران
ـ گسل مشا
ـ گسل کهريزک
ـ گسل شمال ري
ـ گسل جنوب ري
3ـ1 ويژگيهاي اقليمي
1ـ3ـ1 تاثير طراحي اقليمي در صرفه جويي انرژي
2ـ3ـ1 تجزيه و تحليل عوامل اقليمي
الف ) دما و رطوبت
ب) بارندگي
ج) وزش باد
تصوير (1-1) نمودارهاي جهت و سرعت وزش باد در فصول مختلف
تصوير (2-1) بررسي جهت قرار گيري ساختمان و خيابانها با توجه به جهت وزش باد
د) تابش
ه ) يخبندان
جدول (2-1) ميانگين آمار 10 سال ايستگاه هواشناسي شميران استان تهران
3ـ3ـ1 بررسي نمودار بيو کلماتيک شهر تهران
جدول(3-1) نتايج حاصل از بررسي نمودار بيوکليماتيک شهرتهران ( مأخذگلنبي ، 1383 ،24)
4ـ3ـ1 بررسي نمودار بيوکلماتيک انساني شهر تهران
5ـ3ـ1 بررسي نمودار بيوکليماتيک ساختماني شهر تهران
6ـ3ـ1 نتايج حاصل از جداول ماهوني شهر تهران
3-1 تعيين نوع اقليم شهر تهران
8ـ3ـ1 تعيين جهت و فرم ساختمان با توجه به اقليم
الف ) جهت گيري ساختمان با توجه به تابش
تصوير (3-1) جهت ساختمان در رابطه با اقليم ( ترسيم مجدد از نسخه کسمايي ، 1363، 217 )
تصوير (5-1)مسير تابش آفتاب در زمستان
تصوير (6-1) مسير حرکت خورشيد در تابستان وزمستان
ب ) جهت گيري ساختمان با توجه به جهت وزش باد
توضيح تصوير (14-1) قرار دادن ديوار در جلوي مسير باد نيروي محرکه آن را از بين خواهد برد هيچ اتاقي تهويه مناسب ندارد
ج) فرم ساختمان در رابطه با اقليم
تصوير (16-2) تاثير وجود درخت در کنار ساختمان
تصوير (17-2) تاثير وجود درخت در کنار ساختمان
تصوير (18-2) تاثير وجود درخت در کنار ساختمان
تصوير (19-2) تاثير وجود درخت در کنار ساختمان
تصوير (20-2) تاثير وجود درخت در کنار ساختمان
تصوير (21-2) تاثير وجود درخت در کنار ساختمان
د) تعيين فرم ساختمان‌هاي بزرگ با توجه به اقليم
9ـ3ـ1 انتخاب نوع مصالح با توجه به اقليم
تصوير (22-1) تاثير استفاده از مصالح منعکس کننده در زمستان
تصوير (23-1) تاثير استفاده از مصالح منعکس کننده در تابستان
10ـ3ـ1 نتيجه گيري و تعيين تدابير طراحي اقليمي
مروري بر تاريخچه کوي نصر
محور گيشا
محله گيشا
تصوير شماره 1
محدوده منطقه دو را به همراه کليه بافت هاي ناحيه هاي موجود در آن نمايش مي دهد
تصوير شماره 2
بزرگنمايي بخشي از محله کوي نصر شامل ( بخشي از بوستان گفتگو و بخش هاي مسکوني و بزرگراه چمران ) را نمايش مي دهدکه مسيل اوين – درکه را نيز در آن مي بينيم
موقعيت قرارگيري سايت
دلايل انتخاب سايت
همجواري هاي سايت
سلسله مراتب شبکه دسترسي
* دسترسي اصلي درجه يک
* دسترسي هاي فرعي
بررسي دسترسي هاي از لحاظ ترافيک
ديد هايي نسبت به سايت مورد نظر
تصوير شماره 1 ديد از شمالي ترين نقطه سايت , از جهت جنوب شرقي به شمال شرقي
تصوير شماره 2ديد ازجهت جنوب شرقي سايت به شمال شرقي که کوشک ايراني واقع در بوستان گفتگو و برج ميلاد و قسمتي از سايت را نمايش مي دهد
تصوير شماره 3 ديد از جهت جنوب شرقي به شمال شرقي
تصوير شماره 4 ديد از جهت شمال شرقي به جنوب شرقي , که مسيل , زمين باير و بزرگراه چمران را نمايش مي دهد
تصوير شماره 5 ديد درشرق سايت از جهت جنوب شرقي به شمال شرقي
تصوير شماره 6 ديد در شمال شرقي سايت از جهت جنوب شرقي به شمال شرقي
تصوير شماره 7 ديد در منتهي اليه جنوب سايت از جهت جنوب شرقي به شمال شرقي
تصويرشماره 8 ادامه تصوير شماره 7
تصوير شماره 9 ديد در جنوبي ترين قسمت سايت در جهت جنوب شرقي
تصوير شماره 10 ديد در جنوبي ترين قسمت سايت در جهت شمال
تصوير شماره 11 ادامه تصوير شماره 10
تصوير شماره 12 ديد از خيابان اصلي نصر به مسيل که تصوير روبروي آن بازار بزرگ نصر است که اين مسيل از زير بازار بزرگ نصر نيز عبور مي کند


فصل پنجم-اصول طراحي
تاثير شرايط محيطي و کالبدي بر کودکان
– اثرات نور و روشنايي
استفاده از نور طبيعي خورشيد
روشنايي مصنوعي
اثرات سر و صدا
روش هاي کنترل نوفه
رابطه تقريبي ميانگين افت صوتي جداره هاي يکپارچه با چگالي سطحي آن
ميزان تقريبي افت صوتي حاصل از لايه هوا در جداکننده هاي صوتي
ترافيک
عملکرد شبکه ترافيک شهري
تفاوت بين سطوح مورد نياز به ترتيب درجه اهميت
شبکه دسترسي
سلسله مراتب شبکه ارتباطي که بيشتر جنبه غيرمحلي دارد عبارتند از
سلسله مراتب شبکه ارتباطي که بيشتر جنبه محلي دارند عبارتند از
تاثير جداره ها بربعد طولي خيابان
آلودگي صوتي توسط وسائط نقليه
آرام سازي ترافيکي در محدوده هاي شهري
توجه به شرايط آکوستيکي
تهويه
شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي
جدول فوق تاثيرات سرعت حرکت هوا بر انسان را نمايش مي دهد
ميزان تقريبي تعداد دفعات تعويض هوا در يک فضا
شرايط حرارتي
شرايط کالبدي
رنگ
فرم
جنس
تزيينات
استاندارد ها
استاندارد کلاس هاي درس
ابعاد و اندازه وسايل مورد نياز
استاندارد سالن اجتماعات و تسهيلات نمايشي
ارتفاع مناسب ميز و صندلي با نيمکت براي گروه هاي مختلف سني
فصل ششم – طراحي
اصول طراحي
سازه
تاسيسات
تقسيم بندي نهايي اهداف و ارائه راهکارها
طرح جامع فيزيکيمعرفي حوزه ها
مي توان برنامه فيزيکيمجموعه را بر اساس مطالعات به عمل آمده به صورت زير تدوين نمود
دسترسي ها به صورت 25 درصد از فضاي کل محاسبه مي شود
مباني طرح
برگرفته از مباني نظري
اهداف عبارتند از
اصول برگرفته از مطالعات زمينه
برگرفته از ضوابط, معيارها و استاندارد ها
سازماندهي فضايي
چيدمان فضاها با توجه به موارد زير صورت گرفته است
نحوه برخورد زمين پروژه با فضاي سبز
جانمايي عناصر اصلي پروژه ( لکه گذاري )
ايده اوليه
موارد ديگري که در طراحي مربوطه بکار رفتند به شرح ذيل مي باشند
در اين پايان نامه طراحي براي کودکان 12-9 ساله در نظر گرفته شده است
در زير دياگرام هاي روابط فضايي طبقات مختلف را مي بينيم
منابع
کتابها
پايان نامه ها
تصاوير


 پروژه مرکز علمي پژوهشي کودکان


قيمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34