-->

پايان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمان م

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پايان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمان ملي جوانان

  پايان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمان ملي جوانان
  دسته :
  علوم تربيتي
  فرمت/ورد تعداد صفحات 130

  قيمت : 8000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد پايان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمان ملي جوانان :

پايان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران1


چكيده


برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).


روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.


اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.


براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:


1-  بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.


2-مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.


3-مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.


4- مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.


5-  مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.


فهرست مطالب


عنوان


چكيده 1


فصل اول: كليات پژوهش


1-1- مقدمه 3


2-1- بيان مسئله 3


3-1- هدف پژوهش 4


4-1- اهميت ضرورت پژوهش 5


5-1- انگيزه پژوهش 6


6-1- سوالهاي پژوهش 6


7-1- تعاريف عملياتي 6


فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش


1-2- مباني نظري پژوهش 11


1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات 12


2-1-2- ارتباطات چيست 14


3-1-2- تعاريف ارتباطات 15


4-1-2- هدف از برقراري ارتباط 17


5-1-2- انواع ارتباطات 18


6-1-2- محاسن ارتباطات غير رسمي 22


7-1-2- شيوه هاي ارتباط 23


8-1-2- شکلهاي ارتباط 25


9-1-2- فرآيند ارتباطات 29


10-1-2- الگوي ارتباطي برلو 31


11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل 31


12-1-2- موانع برقراري ارتباط 32


13-1-2- كاركردهاي ارتباطات 33


14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات 45


15-1-2- بازخور 47


16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر 49


17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست 50


18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات 50


19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات 52


ارتباط مؤثرتر 52


21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات 53


22-1-2- ارتباطات محور توسعه 55


23-1-2- پيشرفت ارتباطات 56


24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان 59


25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني 63


26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني 65


27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت 65


28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت 69


2-2- عملكرد 70


1-2-2- مديريت عملكرد 71


2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد 72


3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد 73


4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE 75


5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE 77


6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد 81


7-2-2- برنامه ريزي عملكرد 82


8-2-2- سرپرستي 83


9-2-2- مرور بر عملكرد 85


10-2-2- معيارهاي عملكرد 85


11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد 88


12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت 92


3-2- پيشينه پژوهش 96


1-3-2- تحقيقات داخل كشور 96


2-3-2- تحقيقات خارج كشور 98


فصل سوم: فرايند پژوهش


1-3- روش پژوهش 105


2-3- جامعه آماري 105


3-3- نمونه و روش نمونه گيري 105


4-3- ابزار پژوهش 106


5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش 107


6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها 107


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري


1-4- مقدمه 109


2-4- توصيف داده ها 110


3-4- تحليل داده ها 119


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد


1-5- بحث و نتيجه گيري 127


1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش 127


2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش 127


1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش 127


2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش 128


3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش 128


4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش 129


2-5- نتيجه كلي 130


3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش 130


4-5- پيشنهادهاي پژوهش 130


5-5- خلاصه پژوهش 131


منابع و مآخذ


فهرست منابع فارسي 136


فهرست منابع لاتين 139


ضمايم


پرسشنامه مربوط به مدير


پرسشنامه مربوط به كاركنان


 


فهرست جداول


عنوان


جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 115


جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 116


جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت 117


جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي 118


جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش 119


جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش 120


جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش 121


جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش 122


جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش 123


جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول 124


جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش 125


جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش 126


جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش 126


جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش 127


جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش 127


جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش 128


جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش 128


جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش 129


جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش 129


جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند 130


فهرست نمودارها


عنوان


نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي 14


نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات 31


نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات 33


نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات 45


نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري 47


نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني 77


نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده 78


نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام 98


نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد 100


نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت 115


نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات 116


نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت 117


نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي 118


نمودار شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش 119


نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش 120


نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش 121


نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش 122


نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش 123


نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند 130


نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند 130پايان نامه بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمان ملي جوانان


قيمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت

  پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت
  دسته :
  مديريت منابع انساني
  فرمت/ورد تعداد صفحات 177

  قيمت : 10000 تومان

   
::
توضيحات بيشتر در مورد پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت :

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت


فهرست


پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد


رشته ي مديريت دولتي ( مديريت منابع انساني)‌


مقدمه:
تکريم  انسان به عنوان متعالي ترين مخلوق پروردگار در قرآن کريم بدان اشاره شده است آدمي به لحاظ دارا بودن قوة ناطقه افضل موجودات است و برتراز آنان مي‎باشد زيرا در پرتو اين خصيصه ذاتي ارتباط با عالم ماده و معنا و همنوع خود پيدا مي‎کند.
ضرورت برآورده شدن احتياجات بشر تعامل و ارتباط بين آنان را پديد مي‎آورد و از همين زمان بود که ارزشها و هنجارها رفته رفته جاي خود را به عنوان يک رکن و استوانه مهم در جوامع مستحکم نمود. امروزه به جد دريافته ايم احترام به ديگران چه در محيط خانواده، جامعه، اداره و … مستلزم تکريم و جلب رضايت طرفين مي‎باشد.
در نظام اداري کشور ما برآورده نمودن خواسته و امورات مراجعه کننده همواره مورد تأکيد مسئولين امر و کارمندان شريف دولت بوده است که اين مهم در برنامه سوم توسعه اقتصادي سياسي و برنامه هاي هفتگانه تحول اداري به عنوان يکي از ضروري ترين اهداف اجراي برنامه هاي مذکور در سطح نظام اداري دولت پاسخگو و خدمتگزار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
2-1 بيان مسأله‌ي پژوهش
تکريم ارباب رجوع به عنوان کليد واژه‌ي اين پژوهش است. يکي از هدف هاي اصلي هر سازمان جلب رضايت مشتريان و خدمات گيرندگان از طريق ارايه خدمات با کيفيت مطلوب است. در نظريه هاي نوين مديريت، توجه به اصل مشتري مداري  و جلب رضايت متقاضيان خدمات به عنوان يکي از جهت گيريهاي اصلي تلقي مي‎شود و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگي رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و اطلاع رساني مناسب، عواملي هستند که موجب رضايتمندي خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاههاي دولتي مي‎شوند.
تاکنون مقوله رضايت  خدمت گيرندگان در نظام اداري کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههاي اجرايي اغلب بازخوردي از خدمات ارايه شده دريافت نکرده اند و گردآوري ديدگاههاي مراجعان و اعمال آن در فرايند کار، جايگاهي نداشته است. همين نکته موجب آن شده است که شيوه هاي سنتي انجام کار کمتر مورد تجديدنظر قرار گيرد و به خصوص در زمينه اطلاع رساني  به خدمات گيرندگان و آگاه کردن آنان از چگونگي انجام خدمات و اسناد و مدارک لازم، اقدام موثري انجام نگرفته است و مراجعان اغلب با رفت و آمدهاي مکرر به دستگاه خدمت دهنده موفق شده اند خدمات موردنظر خود را دريافت کنند. به دليل اينکه روش هاي انجام کار مستند نشده است. کارکنان دستگاههاي اجرايي در برخي موارد قوانين و مقررات را به ميل خود تفسير کرده اند و دشواريهايي در زمينه خدمت دهي ايجاد شده است.


فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: مقدمه ي پژوهش (کليات)‌
1-1مقدمه    2
2-1بيان مسأله پژوهش     2
3-1موضوع  و سئوال اصلي پژوهش     4
4-1اهميت وضرورت پژوهش     5
5-1اهداف پژوهش     8
6-1کاربردهاي پژوهش     8
7-1فرضيه هاي پژوهش     9
8-1استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه     10
9-1جنبه جديد بودن و نوآوري طرح     10
10-1روش انجام تحقيق     10
11-1روش وابزار گردآوري اطلاعات     11
12-1جامعه آماري وتعداد نمونه     11
13-1روش نمونه گيري     11
14-1روش تجزيه وتحليل اطلاعات     11
15-1 محدوديت هاي پژوهش    12
فصل دوم:‌ ادبيات و پيشينه ي پژوهش
1-2 تعريف تکريم     14
2-2 اهداف تکريم     14
3-2 تعريف ارباب رجوع (مشتري)     15
4-2 انواع دسته بندي مشتريان     15
5-2 تعريف رضايت مشتري     15
6-2 مزاياي رضايت مشتري     16
7-2 تعريف مشتري مداري     17
8-2 تقسيم بندي کرامت انساني ومشتري مداري     17
9-2 تعريف شفاف ومستند سازي     18
10-2 مراحل مستند سازي     18
11-2 مفاهيم اطلاع رساني     22
12-2 پايگاههاي اطلاع رساني     23
13-2 طبقه بندي شيوه هاي اطلاع رساني     25
14-2 اهم شيوه هاي اطلاع رساني     29
15-2 تعريف باز مهندسي واصلاح مجدد    30
16-2 مفروضات باز مهندسي     30
17-2 اصول باز مهندسي     31
18-2 مراحل اصلاح وبهبود سيستم ها و روش هاي انجام کار    32
19-2 تعريف منشور اخلاقي     40
20-2 هدفهاي منشور اخلاقي     40
21-2 تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم     41
22-2 مشکلات اجراي منشور اخلاقيات     42
23-2 تعريف فرم نظر سنجي     43
24-2 مروري بر پژوهش انجام شده در مورد تکريم ارباب رجوع (مشتري مداري)‌    44
1-    مطالعات نظري     44
2-     مطالعات تجربي     45
2-1 پژوهش هاي انجام شده در خارج از ايران     45
2-2 پژوهش هاي انجام شده در ايران     50
فصل سوم: روش تحقيق
1-3  مقدمه     57
2-3 روش وابزار پژوهش     57
3-3 جامعه ونمونه ي آماري وحجم نمونه     58
4-3 روش نمونه گيري     60
5-3 تعريف عملي ونظري متغيرها     60
6-3 روايي وپايايي پرسشنامه     65
7-3 روش گرد آوري داده ها     68
8-3 روش تجزيه وتحليل داده ها     69
9-3 تاريخچه وزارت کار وامور اجتماعي     69
10-3 وظايف وزارت کار وامور اجتماعي     70
11-3 توصيف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعي     75
12-3 وظايف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعي     76
13-3 وظايف دفتر ارزيابي عمـــلکرد و پاسخگويي به شکــــايات در خصوص
پاسخگويي به شکايات و راهنماي ارباب رجوع     94
14-3 تمهيدات واقدامات انجام شده در زمينه تکريم دروزارت کار وامور اجتماعي     98
فصل چهارم :‌يافته هاي تحقيق
1-4 توصيف مشخصات فردي وشغلي مربوط به مراجعين     105
2-4 توصيف مشخصات فردي و شغلي وسازماني مربوط به کارکنان     108
3-4 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب فرضيه ها     112
4-4 رابطه بين ميزان تکريم ارباب رجوع و فرضيه ها( پرسشنامه مشتريان)    116
5-4 سنجش رابطه بين تکريم ارباب رجـــــوع ومتـــغيرهاي وابسته از طـــريق
آزمـــــــون T (پرسشنامه مشتريان)‌    122
6-4 مقدار ضـــــــــريب همبستگي پيرسون بين طرح تــــکريم ارباب رجوع و
فرضيه ها(پرسشنامه ارباب رجوع)    123
7-4 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌بر حسب فرضيه ها     124
8-4 رابطه بين تکريم ارباب رجوع وفرضيه ها ( پرسشنامه کارکنان)     130
10-4    سنجش رابطه تکريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابســــــــــــته ازطريق آزمونT
(پرسشنامه کارکنان)‌    137
10-4 مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تکريم ارباب رجوع  و فرضيه ها
(پرسشنامه کارکنان)     139
فصل پنجم:‌جمع بندي و نتيجه گيري
1-5 مقدمه    142
2-5 نتيجه گيري     142
3-5 پيشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش     148
4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي     149
5-5 خلاصه پژوهش     150
فهرست منابع     154
پيوستها
پيوست 1- داده هاي تحقيق
پيوست 2- پرسشنامه
چکيده انگليسي


فهرست جداول
عنوان
4-1 توزيع فراواني  و درصد آزمودني ها برحسب محل اشتغال (مراجعين)     105
4-2 توزيع فراواني و در صد آزمودني ها برحسب سن(مراجعين)‌    106
4-3 توزيع فراواني  و درصد آزمودني ها برحسب جنس (مراجعين)     106
4-4 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب تحصيلات(مراجعين)‌    107
4-5 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب وضعيت تأهل (مراجعين)‌    108
4-6 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب واحد اشتغال (کارکنان)‌    108
4-7 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب سن (کارکنان)‌    109
4-8 توزيع فراواني ودرصد‌آزمودني ها برحسب جنس (کارکنان)‌    110
4-9 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب تحصيلات (کارکنان)‌    110
4-10 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب وضعيت تأهل (کارکنان)    111
4-11 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب تاريخ استخدام(کارکنان)    112
4-12 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع )‌برحـــــسب جلوگيري از اتلاف
وقت وترددهاي اضافي     113
4-13 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع) برحسب اطلاع رساني مناسب     113
4-14 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب ايجاد منشور اخلاقي به
منظور برخود مشفقانه با ارباب رجوع     114
4-15 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب جلوگيري ازسردرگمي
وصرف هزينه اضافي     115
4-16 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع) برحسب جــــــلوگيري از حس
بد بيني درارباب رجوع    115
4-17 توزيع فـــــــراواني پاسخگويان (اربــــــاب رجوع)‌برحسب متغير مستقل
(طرح تکريم)     116
4-18 سنجش رابطه بين ميزان تکريم ارباب رجوع  و جلوگيري از اتلاف وقت و
ترددهاي اضافي (پرشنامه مشتريان)‌    117
4-19 سنجش رابطه بين ميـــــزان تکريم ارباب رجوع واطلاع رساني مناسب به
مراجعين (پرسشنامه مشتريان)‌    118
4-20 رابطه بين ميزان تکريم ارباب رجوع وايجاد منشور اخلاقي ( پرســشنامه
مشتريان)‌    119
4-21 رابطه بين ميزان تکريم ارباب رجوع و جلـــوگيري از سردرگمي وصرف
هزينه هاي اضافي (پرسشنامه مشتريان)     120
4-22 رابطه بين ميزان تکريم وارباب رجوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب
رجوع ( پرسشنامه مشتريان)‌    121
4-23 سنجش رابطه بين تکريم اربــــــــاب رجوع ومتغيرهاي وابســــته ازطريق
آزمون T (پرسشنامه مشتريان)‌    122
4-24 ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تکريم ارباب رجوع و فرضيه ها
(پرسشنامه ارباب رجوع)    123
4-25 توزيع فراواني پاسخگويان ( کارمندان)‌برحسب جلوگيري از اتلاف وقت و
ترددهاي اضافي    124
4-26 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌برحسب اصلاح ومهندسي‌مجدد در
روشهاي انجام کار.     125
4-27 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌برحسب اطلاع رساني مناسب به ارباب
رجوع     126
4-28 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان )‌برحسب ايجاد منشور اخلاقي     126
4-29 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌برحسب نظرسنجي از مراجعان    127
4-30 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌ برحسب تشويق کـــــارکنان متعهد
وتنبيه کارکنان خطا کار     128
4-31 توزيع فـراواني پاسخگويان (کارمندان)‌بر حسب جلوگيري از سردرگمي و
صرف هزينه هاي اضافي     128
4-32 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌برحسب جلوگيري ازحس  بدبيني در
ارباب رجوع.     129
4-33 توزيع فراواني پاسخگويان (کارمندان)‌بر حسب متغير مستقل (تکريم ارباب
رجوع )‌    130
4-34 سنجش رابطه بين تکــــريم ارباب رجوع و جلــــــوگيري از اتلاف وقت و
ترددهاي اضافي (پرشسنامه کارکنان)‌    130
4-35 – رابطــــــه بين تکريم ارباب رجوع  واصلاح ومهندسي مجدد در روشهاي
انجام کار( پرسشنامه کارکنان)‌    131
4-36 –رابطه بين تکريم ارباب رجوع  و اطلاع رساني منــــــاسب به ارباب رجوع
(پرسشنامه کارکنان)‌    132
4-37- رابطه بين تکريم ارباب رجوع  وايجاد منشور اخلاقي به منـظور برخورد
مشفقانه با ارباب رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌    133
4-38 رابطه بين تکــــريم ارباب رجوع وجلوگيري وايـــــجاد نظر سنـــــجي از
مراجعان ( پرسشنامه کارکنان)‌    133
4-39 سنجش رابطه بين تکريم ارباب رجوع و تشويق کارکنان متعهد با برخورد
با کارکنان خطاکار    134
4-40 رابطه بين تکـــــــريم ارباب رجوع وجلوگيري از سردرگمي وصرف هزينه
اضافي (پرسشنامه کارکنان )‌    135
4-41 رابطـــــه بين تکريم ارباب رجـــــوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب
رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌    136
4-42  سنجش رابطه بين تکريم ارباب رجوع و متغـــــــيرهاي وابسته از طريق
آزمون T (کارکنان)‌    137
4-43 ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تکريم ارباب رجوع و فرضيه ها
(پرسشنامه کارکنان)    139


فهرست اشکال
عنوان
2-1 انواع دسته بندي مشتريان     15
2-2 روز تحولات تاريخي تئوريهاي مديريت     45
2-3 سه جهت گيري استراتژيک     46
2-4 شاخص هاي تعيين رضايتمندي مشتريان در صنعت بانکداري     55
3-1 نمودار تشکيلاتي وزارت کار و امور اجتماعي     73پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت


قيمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

ترجمه مقاله ارتباط فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنان

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • ترجمه مقاله ارتباط فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنان

  ترجمه مقاله ارتباط فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنان
  دسته :
  مديريت
  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 7

  قيمت : 4000 تومان

   
::
توضيحات بيشتر در مورد ترجمه مقاله ارتباط فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنان :

ترجمه مقاله ارتباط فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنانفهرست

عنوان انگليسي مقاله: Are human resource practices linked to employee misconduct? Arational choice perspective
عنوان فارسي مقاله: آيا فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟
دسته: مديريت
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 7
جهت دانلود رايگان نسخه انگليسي اين مقاله اينجا کليک نماييد
چکيده ترجمه:

اين مقاله شرح مي دهد که چگونه فعاليت هاي منابع انساني مورد نظر با سنجش عملکرد و پاداش مي تواند در ارتباط با سوء رفتار کارکنان باشد. بر مبناي چشم انداز انتخاب منطقي تا رفتار اخلاقي، انواع مختلفي از پيکره بندي هاي منابع انساني احتمالا به افزايش هزينه هاي پيش بيني شده و منافع سوء رفتار کارکنان منجر مي گردد. اين مقاله به پيوند پيکره بندي منابع انساني خاص با با هزينه هاي چيش بيني شده و سوء رفتار کارکنان مي پردازد. در نهايت، اين مقاله با پيشنهاداتي به نتيجه گيري ختم مي شود که به منظور پيشرفت عملکرد شغلي موثر و به حداقل رساندن مشکلات سوء رفتار کارکنان طراحي شده است.
1. مقدمه:
گستره مواد پروفايل (شرح) بالا از رفتار جنايي و سوءرفتار تجارت هاي آمريکايي، اروپايي و آسيايي هم عصر در تحقيقات آکادميک و نشريه هاي متداول بسيار مورد توجه بوده است. محکوميت هاي دادگاهي مديران اجرايي شرکت کننده در رفتارهاي جنايي که در شرکت  هايي از قبيل Enron, Adelphia, Parmalat, and Samsung کار مي کردند تاثير اجتماعي گسترده اي در رابطه با شکست يا تنزل اين شرکت ها داشتند. موارد جديدتر در ناکامي هاي مالي از قبيل AIG and Merrill Lynch حاکي از اين است که سوءرفتار ظاهرا يک مسئله زماني است. سوء رفتار ممکن است تاثير معکوسي بر روي سهامداران از قيبل کارمندان، طلبکارها و مشتري ها داشته باشد. موضوع سوءرفتار در شرکت ها منجر به اين سوال مي شود:” چرا کارمندان درگير سوءرفتار مي شوند؟ مديري که درگير سوءرفتار است يک مرد سفيد ميان پوست ميان سالي است که در بين افرادي قرار مي گيرد که دست به رفتار غبر قانوني مي زند. علاوه براين عمل علي رغم سيستم هاي کنترل از قبيل کدهاي اخلاقي و شعار هايي براي گزارش هاي عملکردهاي نامناسب، نظارت مديريتي که تمايل دارند رفتار غيرقانوني را کاهش دهند، رو به افزايش است.ترجمه مقاله ارتباط فعاليت هاي منابع انساني با سوءرفتار کارکنان


قيمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

دانلود پروژه تکنولوژيWPF

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • دانلود پروژه تکنولوژيWPF

  دانلود پروژه تکنولوژيWPF
  دسته :
  کامپيوتر
  فرمت/ورد تعداد صفحات 75+23اسلايد

  قيمت : 4500 تومان

   
::
توضيحات بيشتر در مورد دانلود پروژه تکنولوژيWPF :

دانلود پروژه تکنولوژيWPF


 به همراه پاورپوينت تعداد اسلايد 23


دانشکده فني و مهندسي


کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر


 تکنولوژيWPF


Windows Presentation Foundation


چکيده 


به طور کلي برنامه هاي ويندوزي از دو امکان، توابع User32 و GDI/GDI+ براي ترسيم عناصر گرافيکي استفاده مي‌کنند. شرکت مايکروسافت به دليل محدوديت هايي که در هر يک از دوبخش فوق، وجود داست، اقدام به ايجاد کتابخانه سطح بالايي به نام DirectX کرد. اين ابزار با بهره گيري از توان کارت هاي گرافيکي با بهره بري بالا، حداکثر توان آن را براي ايجاد گرافيک هاي قوي به کار مي‌برد. اما به دليل برقراري ارتباط مشکل با آن و نياز به کد نويسي هاي زياد، اين ابزار بيشتر در تهيه بازي ها و برنامه هاي گرافيکي مورد استفاده قرار گرفت و جايگاه زيادي در توسعه برنامه هاي تجاري پيدا نکرد. تکنولوژي WPF يا Avalon يک زير سيستم گرافيکي لحاظ شده در دات نت 3?0 به بالا است که باعث جداسازي ساختار UI از منطق Business Logic  مي‌گردد. معادل آن (زير مجموعه اي از آن) در وب هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد با نامWPF/E  )با نام رمز(SilverLight  و تمامي اين مشکلات را مرتفع کرده. WPF از تمامي قدرت DirectX جهت ايجاد گرافيک هاي 2 بعدي و 3 بعدي استفاده مي‌کند. همچنين ابزار هاي بسياري را جهت طراحي کردن در اختيار شما قرار مي‌دهد.[saf]


 


فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکيده2
فصل اول :مقدمه اي بر تکنولوژي

 Windows Presentation Foundation


 


تکنولوژي­هاي جديد دات­نت8
مشکلات تکنولوژي­هاي قبل در شخصي­سازي ابزارها10
درک گرافيک ويندوز14
Directx موتور گرافيکي جديد15
درجه­بندي­هاي WPF18
عدم وابستگي WPF به رزولوشن19
معماري WPF21
ساختار سلسله مراتبي آبجکت­ها در WPF24
 

فصل دوم :زبان XAML


طراحي واسط­هاي گرافيکي کاربر قبل از WPF28
کاربردهاي مختلف XAML29
ساختار فايل­هاي XAML30
شکل ساده يک سند XAML33
فضاي نام­ها در XAML35
خواص و رويدادها در XAML36
کامپايل XAML به فايل هاي BAML تزريق شونده به اسمبلي ها42
 

فصل سوم :چيدمان طراحي کنترل­ها


ايجاد برنامه­هاي WPF45
چيدمان عناصر در WPF49
کنترل هاي کانتينر (ContainerControls)51
مفهوم Content در WPF53
کنترل Expander58
 

فصل چهارم:نتيجه­گيري


مزاياي WPF61
معايب WPF64
چشم انداز65
نتيجه­گيري66
منابع67

فهرست شکلها

عنوانصفحه
فصل اول :مقدمه اي بر تکنولوژي

 Windows Presentation Foundation


شکل1-1)نمونه پياده سازي يک دستور چهار شرطي در سيستم WF9
شکل1-2 )کنترل منويي11
شکل1-3 )معماري WPF22
شکل1-4 )ساختار سلسله مراتبي آبجکت هاي مختلف را در تکنولوژي WPF24
 

فصل دوم :زبان XAML


شکل2-1)يک نمونه از آبجکت TextBoxکه تعداي خواص آن از جمله رنگي به عنوان پس زمينه و رنگ پيش زمينه و .. تعريف شده است.37
شکل2-2 )در اين شکل ظاهر TextBox با تغيير خاصيت BackGround و ForeGround تغيير کرده است.39
شکل2-3)وجود گزينه ديگري با عنوان را نشان ميدهد که با انتخاب آن مي توانيد، يک رويداد جديد براي کنترل مورد نظر ايجاد کنيد.41
شکل2-4)نحوه تعريف يک رويداد کليک براي يک Button41
شکل2-5)نحوه رفتن به يک رويداد از قبل تعريف شده42
 

فصل سوم :چيدمان طراحي کنترل­ها


شکل3-1) ايجاد يک پروژه WPF45
شکل3-2)نتيجه حاصل ازايجاد يک پروژه WPF Application47
شکل3-3 )نمونه اي از يک عنصر ToolTip54
شکل3-4)سلسله مراتب ارث­بري کنترلهاي کانتينر وکنترلهاي محتوا55
شکل3-5 )نمايش عکس بعنوان محتواي يک Button58
 

فصل چهارم:نتيجه­گيري


شکل4-1) نماي ظاهري ياهو مسنجر جديد ويژه سيستم عامل ويستا65

 دانلود پروژه تکنولوژيWPF


قيمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

پروژه تجزيه و تحليل (بيمارستان)

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پروژه تجزيه و تحليل (بيمارستان)

  پروژه تجزيه و تحليل (بيمارستان)
  دسته :
  کامپيوتر
  فرمت/ورد تعداد صفحات133

  قيمت : 6000 تومان

   
::
توضيحات بيشتر در مورد پروژه تجزيه و تحليل (بيمارستان) :

پروژه تجزيه و تحليل (بيمارستان)چکيده :


HIS به معناي پياده‌سازي سيستم يکپارچه‌ توليد اطلاعات لازم براي مديريت تمامي فعاليت‌هاي مربوط به سلامت، از قبيل  برنامه‌ريزي، نظارت ، هماهنگي و تصميم‌گيري مي باشد.
وظيفه HIS ، پشتيباني از فعاليت هاي بيمارستان در سطوح کاربردي، تاکتيکي واستراتژيک است .هدف ازاستقراريک سيستم HIS اين است که از کامپيوتر ووسايل ارتباطي براي جمع آوري ، ذخيره ، پردازش ، بازيابي وارتباط دادن مراقبت بيمار واطلاعات اداري براي تمامي فعاليت هاي مربوط به بيمارستان استفاده نماييم .
در يک سيستم اطلاعات بيمارستاني ، داده هابايد به صورت منسجم در پايگاه داده ها ذخيره شوند و در دسترس کاربران مجاز ، در محل و در زماني که داده ها مورد نياز است و در فرمتي که با نيازهاي خاص کاربر منطبق باشد ، قرارداده شوند.
به طور کلي موارد زير اهداف چنين سيستمي هستند :
1)  استفاده موثرتراز منابع محدودي که براي مراقبت از بيمار در دسترس    هستند
2) بهبود کيفيت خدمت رساني به بيمار
3)  پشتيباني از تحقيق
4) پشتيباني از آموزش
گسترش اين سيستم در دهه 90 در جوامع مختلف از جمله ايران اهميت و جايگاه آن را بيشتر روشن مي‌نمايد. پياده‌سازي اين سيستم در بيمارستان‌هاي مناطق مختلف کشور بيانگر فراهم شدن زيرساخت فرهنگي ، تکنولوژي مناسب جهت ايجاد و تکميل سيستم‌هاي بهداشتي مطابق با استانداردهاي جهاني مي‌باشد.
در سال‌هاي اخير با پيشرفت سريع تکنولوژي ،HIS صورت جديدتري به خود گرفته که نه تنها از مقوله مديريتي بلکه از مقوله باليني مورد توجه بسيار قرار گرفته است .وجود تجهيزات مجهز به امکانات کامپيوتري کلينيکي    همانند(MRI,CTscan,…) و همچنين نرم‌افزارهاي طراحي شده مخصوص بخش‌هاي کلينيکي و پاراکلينيکي و استفاده جوامع پيشرفته پزشکي از اين گونه نرم‌افزارها در حيطه HIS و استفاده از آن در ارتباطات بين‌المللي و لزوم حفظ محرمانگي و خصوصي سازي ، موجب شده که اين مجموعه پيچيده اطلاعات و فن‌آوري به سمت معماري اطلاعات يکپارچه پيش رود.
در بستر اين معماري قالب‌هايي چون HL7 به منظور پاسخگويي به نياز اشتراک‌گذاري اطلاعات و يا کمک به اثربخشي جريان فرايندهاي باليني و کاهش خطاها شکل گرفته‌اند و در کنار آن استاندارهايي چون Dicom براي تصوير نگاري پزشکي ، مديريت اطلاعات تصويري پزشکي (Pacs) در نرم افزارها و تجهيزات پزشکي، ايجاد شده است

سيستم HIS در راديولوژي و پذيرش :


سيستم پذيرش:


واحدهاي پذيرش در ساختار تشکيلاتي هر واحد درماني نوعاً محور قضاوت مراجعين نسبت به کارآيي آن واحد درماني محسوب مي شوند. لذا از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. سيستمي که به منظور گردش کار اين واحد طراحي مي شود همواره بايد به گونه اي باشد که از سرگرداني و اتلاف وقت مراجعين و رفت و آمدهاي غير ضروري آنان در واحد درماني بکاهد تا بدين ترتيب نخستين گام در جهت جلب رضايت بيماران برداشته شود. از آنجائيکه قسمت پذيرش واحد درماني (اعم از بيمارستان،‌ زايشگاه و يا درمانگاه) ‌در حقيقت واحد پذيرنده بيمار است، لذا با تاسيس هر واحد درماني،‌ ايجاد تشکيلاتي به نام واحد پذيرش الزامي است.


در حال حاضر مراحل پذيرش بيماران در واحدهاي درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي (بيمارستانها‌) به غير از تعيين نوبت بيماران، به صورت مکانيزه انجام مي گيرد و اطلاعات اوليه بيمار شامل: نام خانوادگي،‌ شماره بيمه، تاريخ اعتبار دفترچه بيمه و کد درمانگاه در کامپيوتر ثبت شده و برگه اي حاوي اطلاعات بيمار و معرفي وي به درمانگاه مورد نظر چاپ مي گردد و بدين ترتيب اولين حرکت براي گردش کار بيمار در واحد درماني آغاز مي شود. قبل از اجراي سيستم مکانيزه، بين بيماران شماره هايي توزيع مي شد که بر روي آن فقط نام درمانگاه مورد نظر نوشته شده بود که هم اکنون اين روش کار در درمانگاههاي تابعه بيمارستانها که اکثراً فاقد سيستم مکانيزه هستند انجام مي گيرد.


نوع کار قسمت پذيرش واحدهاي درماني که در حقيقت واحد پذيرنده بيمار است ايجاب مي کند که تقريباً تمامي واحدهاي داخلي و ساير واحدهاي درماني و مراکز توزيع بيمار ارتباط تنگاتنگي داشته باشند. گردش کار کليه بيماران نيازمند دريافت خدمات درماني الزاماً از طريق پذيرش سرپايي آغاز و پس از طي مراحل درماني نسبت به تعيين تکليف و وضعيت بيمار تصميم گيري مي شود و چنانچه در اين مرحله نياز بيمار از طريق مداواي سرپايي تامين گردد، ترخيص و در غير اينصورت پس از تاييد و تشخيص پزشک، کار مداوا ادامه يافته و به بستري شدن بيمار منجر مي گردد. بنابر اين با توجه به مطالب فوق مي توان به طور کلي مسئوليتهاي پذيرش را از دو جنبه بررسي کرد.پروژه تجزيه و تحليل (بيمارستان)


قيمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

پروژه روش کاهش صدا و نويز در خودرو

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پروژه روش کاهش صدا و نويز در خودرو

  پروژه روش کاهش صدا و نويز در خودرو
  دسته :
  مکانيک
  فرمت/pdfتعداد صفحات 128

  قيمت : 4000 تومان

   
::
توضيحات بيشتر در مورد پروژه روش کاهش صدا و نويز در خودرو :

پروژه روش کاهش صدا و نويز در خودروفهرست مطالب


مقدمه


فصل اول


منابع توليد صدا در خودرو
سيستمهاي ورودي و خروجي
صداي جرخدنده
تاير


فصل دوم
بررسي صداي عبوري (خارجي) خوروهاي جاده اي
کنترل شرايط
آناليز سيکنال
مشکلات توسعه عملي در دستيابي به سطح صداي مجاز در خودرو
نکاتي در مورد استاندارد
اندازه کيريها
نظرات کلي


فصل سوم
صداهاي حاصل از باد
مکانيزم ايجاد صدا و انتقال آن
صداهاي حاصل از سوراخها
کاهش سطح سر و صدا در اتومبيلهاي مدرن
تاثير روي عملکرد فيزيولوژيک بدن
عملکرد عايقهاي صوتي
عوامل مهم در جذب صورت


منابع


مقدمه
اعتقاد بسياري از کارشناسان محيط زيست براين است که در چند سال اخير سروصدا نيزازنظرآلودگي محيط زيست دررديف سايرآلوده کننده ها،همچون آب وهوا قرارگرفته است.ميزان سروصدا نيزهمانند آلودگي هوا به نسبت ازدياد تمرکزجمعيت افزايش مي يابد وبه خصوص زندگي ماشيني وتوسعه صنعتي واستفاده از امکانات تکنولوژي،ميزان سروصدا را روز به روز افزايش مي دهد.
استفاده ازوسايل نقليه نظير هواپيما،خودروهاي مسافربري،خودروهاي باربري،موتورسيکلتها و ساير منابع صدا اعم از کارخانجات توليدي وغيره گواه اين واقعيت هستند که آلودگي صدا دربرخي موارد خطرناک ترازآلودگي هوا مي باشد. صداامواج نامرئي شبيه به آب است وانتقال امواج صدا نيازبه يک واسطه مادي از قبيل هوا،مايعات يا جامدات دارد وميزان صدا نيزبه عامل مهم فشاروفرکانس آن بستگي دارد.
نخستين اثر سروصداي زياد برروي بدن انسان کري موقت يا دائمي است وعلاوه بر آن عوارض ديگري نيز از قبيل تشديد جريان خون،تحريک اعصاب،فشار خون در شريان ها ودر نتيجه امراض قلبي و ايجاد آمادگي جهت پذيرش امراض ويروسي،ناراحتي هاي معده و کليه،بي نظمي ترشح غدد و پريشاني خواب انسان را تهديد مي کند.
ميزان تاثير صدا روي سلامت از نظر نوع عوارض هنوز مشخص نشده است و تحقيقات دامنه داري براي اثبات و پي بردن به درجه تاثيرات آن ضروري به نظر مي رسد. معهذا با توجه به مدارک و تحقيقات موجود، سروصداي بيشتر از 75 دسي بل باعث تغيراتي در حالات جسماني مي شود

پروژه روش کاهش صدا و نويز در خودرو


قيمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

پروژه ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبي

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پروژه ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبي

  پروژه ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبي
  دسته :
  شيمي
  فرمت/ورد تعداد صفحات 75

  قيمت : 5000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد پروژه ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبي :

پروژه ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبيفهرست مطالب


فصل اول: فن آوري نانو


1-1 مقدمه………………………………………………………………………. 2


1-2 تعريف نانو تکنولوژي……………………………………………………………3


1-3 نانو مواد……………………………………………………………………..8


1-3-1 خواص نانو مواد………………………………………………………………9


1-3-2 دسته بندي نانومواد……………………………………………………….12


1-4 زيرساختارها درنانو تکنولوژي…………………………………………………………17


1-5 مواد نانو بلوري…………………………………………………………………18


1-6 نانوذرات……………………………………………………………………………19


1-7 نانو کامپوزيت ها……………………………………………………………….19


1-8 نانو کپسول ها…………………………………………………………………………..19


1-9 مواد نانو حفره اي……………………………………………………..20


1-10 نانو الياف………………………………………………………………………….21


1-11 نانو سيم ها………………………………………………………………….22


1-12 فولرين ها…………………………………………………………………………22


1-13 نانو لوله هاي کربني…………..………………………………………………….23


فصل دوم: فريت ها


2-1 مقدمه…………………………………………………………………………….26


2-1-1 تاريخچه… ……………………………………………………………………..26


2-1-2 خواص وکاربردها……………………………………………………………….27


2-2 سراميکهاي مغناطيسي چيستندوچه کاربردهايي دارند…………………………………. 27


2-3 ساختار اسپينلي………………………………………………………………………30


2-4 ساختار اسپينلي معکوس…………………………………………………….31


2-5 چند نکته در مورد فريتها………………………………………………………31


 


فصل سوم: روش هاي ساخت فريت ها و دستگاه هاي اندازه گيري


3-1 روش تهيه نانو ذرات……………………………………………………………..36


3-1-1 روش فيزيکي…………………………………………………………………..36


3-1-2 روش فيزيکي- شيميايي…………………………………………………37


3-1-3 روش شيميايي……………………………………………………………37


3-1-3-1 همرسوبي شيميايي………………………………………..37


3-1-3-2 روش هيدروترمال…………………………………………..39


3-1-3-3 روش سل-ژل………………………………………………………..40


3-1-3-4 روش مايسل معکوس………………………………………………………………………………………..41


3-2 وسايل اندازه گيري نانو ذرات بکارگرفته شده دراين پايان نامه و شناساي آنها…………… 43


3-2-1 ميکروسکوپ الکترون روبشي(SEM)…………………………………………………………………………43


3-2-2 ميکروسکوپ الکترون عبوري (TEM)………………………………………………………………………..44


3-2-3 دستگاه پراش اشعه ايکس(XRD)………………………………………………………………………………45


 


فصل چهارم ساخت نانو ذرات فريتNi-Znبه روش هم رسوبي


4-1 مقدمه………………………………………………………………………………49


4-2 ساخت نمونه هايي از نانو ذرات فريت Ni-Znبه روش هم رسوبي………………………..51


4-2-1 تهيه نمونه (1)………………………………………………………………52


4-2-2 تهيه نمونه (2)…………………………………………………………….55


4-2-3 تهيه نمونه (3)………………………………………………………………….57


4-2-4 تهيه نمونه (4)………………………………………………………………59


4-2-5 تهيه نمونه (5)…………………………………………………………………….65


4-3 ساخت نانو ذرات فريت Zn به روش همرسوبي…………………………………………………………………70


4-4 بيان مشکلات…………………………………………………………..71


4-5 پيشنهادات………………………………………………………………..72


4-6 نتيجه گيري………………………………………………………………….72


فهرست شکلها وجدولها


 


فصل اول:فن آوري نانو


شکل(1-1)……………………………………………………………………..6


شکل(1-2)………………………………………………………………………………6


شکل(1-3) تصوير شماتيکي نانوخوشه…………………………………………………………………………………..14


شکل(1-4) تصوير شماتيکي نانو سيم…………………………………………………………………………………….15


شکل(1-5) تصوير شماتيکي نانو لوله…………………………………………………………………………………….15


فصل دوم: فريت ها


شکل(2-1) نمونه اي از فريت هاي تجاري……………………………………………………………………………..29


شکل(2-2) فريت هاي نرم تجاري…………………………………………………………………………………………30


شکل(2-3)ساختار اسپينلي…………………………………………………….30


فصل سوم: روش هاي ساخت فريت ها و دستگاه هاي اندازه گيري


شکل(3-1) تصوير الکترونيکي روبشي سطح يک فلز……………………………………………………………….43


شکل(3-2) نمودار شماتيکي اجزائ الکتروني روبشي….…………………………………………………………...44


فصل چهارم ساخت نانو ذرات فريتNi-Znبه روش هم رسوبي


شکل (4-1) تصويري از دستگاه هموژونايزر و راکتور وسيرکولاتور……………………………………………53


شکل (4-2) الگوي پراش نمونه(1)……………………………………………………………………………………….54


شکل (4-3) تصويري از دستگاهي با موتور کولر و راکتور و سيرکولاتور…………………………………….55


شکل (4-4) الگوي پراش نمونه(2) قبل از حرارت دهي…………………………………………………………….55


شکل (4-5) الگوي پراش نمونه(2)بعد از حرارت دهي……………………………………………………………..56


شکل (4-6) مقايسه پيک هاي نمونه(2) قبل و بعد از حرارت دهي………………………………………………56


شکل (4-7) تصويري از دستگاهي باهمزن مغناطيسي و راکتور…………………………………………………..57


شکل (4-8)الگوي پراش نمونه (3 ) قبل از حرارت دهي……………………………………………………………58


شکل (4-9)الگوي پراش نمونه (3) بعد از حرارت دهي…………………………………………………………….58


شکل (4- 10) مقايسه پيک هاي نمونه(3) قبل و بعداز حرارت دهي…………………………………………….59


شکل (4-11) الگوي پراش نمونه(4) قبل از حرارت دهي…………………………………………………………. 61


شکل (4-12) الگوي پراش نمونه (4) بعد از حرارت دهي………………………………………………………….61


شکل (4-13)SEM  نمونه (4) قبل از حرارت دهي…………………………………………………………………. 62


شکل (4-14) SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهي…………………………………………………………………..62


شکل) 4-15)SEM  نمونه (4) بعد از حرارت دهي………………………………………………………………….63


شکل(4-16)  SEMنمونه (4) بعد از حرارت دهي……………………………………………………………………63


شکل(4-17TEM ( نمونه (4) بعد از حرارت دهي………………………………………………………………….. 64


شکل(4-18) TEM نمونه (4) بعد از حرارت دهي………………………………………………………………….. 64


شکل (4-19) الگوي پراش نمونه(5) قبل از حرارت دهي…………………………………………………………..66


شکل (4-20) الگوي پراش نمونه (5) بعد از حرارت دهي………………………………………………………….67


شکل (4-21)SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهي…………………………………………………………………… 67


شکل (4-22) SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهي………………………………………………………………….. 68


شکل (4-23) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهي………………………………………………………………….. 68


شکل(4-24) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهي…………………………………………………………………… 69


شکل(4-25)الگوي پراش فريت روي……………………………………………………………………………………71


 


 


فهرست جدول:


جدول(1-1)…………………………………………………………………………………….11


جدول (4-1)……………………………………………………………………. 52


جدول (4-2)………………………………………………………………………….65


جدول (4-3)…………………………………………………………………..69


 


چکيده


 


هدف از اين پايان نامه ساخت نانو ذرات فريت نيکل- روي به روش همرسوبي مي باشد. روش همرسوبي روشي مناسب و با صرفه و به نسبتاً سريع براي توليد نانوذراتي مانند فريت نيکل- روي مي باشد. براي ساخت اين نانو ذرات از روش همرسوبي شيميايي استفاده شد.


ماده بدست آمده را در دماي حدود 600 درجه سانتيگراد به مدت2 ساعت حرارت داده شده و براي نمونه هاي بدست آمده براساس تغيير نسبت مولي و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهي‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاوير SEM و TEMمقايسه گرديد. اندازه نانوذرات حدود 14 نانومتر قبل از حرارت دهي و 10 نانومتر بعد از حرارت دهي برآورد شدند. کوچکترين اندازه در نسبت مولي يک به يک و دماي 600 درجه سانتيگراد و سرعت چرخش همزن به ميزان 5000 دور در دقيقه بدست آمده است.


 


 


 پروژه ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبي


قيمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

پروژه خنک کن هاي گريت کولر کلينکر در صنعت سيمان

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • پروژه خنک کن هاي گريت کولر کلينکر در صنعت سيمان

  پروژه خنک کن هاي گريت کولر کلينکر در صنعت سيمان
  دسته :
  مکانيک
  فرمت/ورد تعداد صفحات 100

  قيمت : 5500 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد پروژه خنک کن هاي گريت کولر کلينکر در صنعت سيمان :

پروژه خنک کن هاي گريت کولر کلينکر در صنعت سيمانفهرست


مقدمه اي برشناخت سيمان                                                                3


انواع  سيمان                                                                                24


انواع خنک کن کلينکر                                                                        25


خنک کن دوار                                                                                 27


خنک کن سياره اي                                                                            29


خنک کن گريت                                                                                31


خنک کن گريت طراحي جديد                                                               37


طرح تعويض خنک کن سياره اي با طرح پاندولي گريت                              59


نقشه هاي مربوط به صفحات                                                     85


 


سيمان مواد چسبنده اي است که قابليت چسباندن ذرات به يکديگر و بوجود اوردن جسم  يک


 


پارچه از ذرات   متشکله را دارد . سيمانها داراي ريشه اهکي هستند بعبارتي ماده اصلي اين


 


سيمانها سنگ اهک ميباشد   که با اکسيدهاي ديگر نظير اکسيد الومينيم, اکسيد سيليسيم,


 


اکسيد اهن , اکسيد منيزيم و اکسيدهاي قليايي که ميل ترکيب با اب داشته و در مجاورت  هوا


 


و در زير اب به مرور سخت ميگردد و داراي  مقاومت مي شود .


 


اولين بناي ساخته شده با سيمان بناي پارلمان انگلستان است . که در فاصله     سالهاي   (


 


1852-1840)احداث  گرديده  است . پس از ملاحضه خواص  شگفت انگيز اين پديده  جديد


 


تقاضا براي مصرف سيمان بالا رفت و در نتيجه از جنبه کيفي و کمي به انچنان رشدي رسيد


 


که به عنوان يک صنعت معتبر و گسترده درامد .


 


ورود سيمان به ايران توسط  بيگانگان در ساخت بناهايي مانند کليساها , سفارتخانه ها و


 


تاسيسات   بندري بوده است .


 


با شروع قرن چهاردهم (ه- ش) سرعت گسترش کارهاي زير بنايي انچنان بود که کميت  و


 


کيفيت محصولات سنتي – ساختماني جوابگوي نيازها نبود خصوصا با فکر احداث راه اهن


 


دولتي ضرورت  کاربرد سيمان   جهت ساختمان پلها و تونلها و ايستگاهها   محسوس تر


 


گرديد .


 


سيمان کالايي ارزان و سنگين  مي باشد و مصرف ان وقتي  به صرفه است که محل  توليد  و


 


مصرف تا حد امکان به هم نزديک باشد  در ابتداي ساخت تاسيسات راه اهن مقدار قابل


 


توجهي سيمان از خارج واردگرديد ولي بعد از مدتي تصميم گرفته شد  يک   کارخانه سيمان


 


با توجه به تحقيقات و مطالعات اوليه زمين شناسي در هفت  کيلومتري جنوب  تهران در


 


نزديکي  کوه بي بي شهر بانو احداث گردد و در سالهاي بعد با توجه به اينکه مردم از اين


 


محصو ل استقبال  مي کردند کارخانه هاي با  ظرفيت چند برابر کارخانه اول که معادل  صد


 


تن در  روز بود احداث گرديد و هم اکنون  نيز در سال چندين کارخانه با ظرفيت هاي حدود


 


چهار هزار تن در روز راه اندازي مي شود .


 


ساخت سيمان به چهار روش صورت مي گيرد . که اين روشها عبارتند از :


روش تر


 


2 – روش نيمه تر


 


3- روش نيمه خشک


 


روش خشک


سه روش اول بدليل مصرف اب فراوان و مصرف انرژي و سوخت  زياد و همچنين توليد


 


گازهاي گلخانه اي در کشورهاي صنعتي کاملا منسوخ شده و در کشور ما به تدريج بر چيده


 


مي شود . در اين روشها مواد خرد شده به همراه اب در اسيابها ساييده شده و مواد حاصل


 


به صورت دوغاب يا خميري شکل در روشهاي نيمه خشک وارد کوره هاي دوار جهت پخت


 


مي شوند. به واسطه پخت مواد همراه اب نياز ميباشد که طول کوره ها بسيار بلند وسوخت


 


مورد نياز زياد و حجم مواد ورودي کم باشد.


 


اين کوره ها با ظرفيت هاي از  100 تا 600  تن مي باشند که به عنوان مثال يک واحد


 


600تني کوره اي به طول 160  نياز دارد در حالي که در سيستمهاي نوين خشک جهت


 


توليد  4000  تن به کوره هايي کمتر از  60  متر نياز است .


 پروژه خنک کن هاي گريت کولر کلينکر در صنعت سيمان


قيمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]

دانلود پاورپوينت نماتد چغندر قندچناران

با کليک بر روي پرداخت آنلاين، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.
 • دانلود پاورپوينت نماتد چغندر قندچناران

  دانلود پاورپوينت نماتد چغندر قندچناران
  دسته :
  پاورپوينت هاي آماده
  فرمت/ppt تعداد اسلايد58

  قيمت : 4000 تومان

   
::


توضيحات بيشتر در مورد دانلود پاورپوينت نماتد چغندر قندچناران :

دانلود پاورپوينت نماتد چغندر قندچنارانچکيده :


نوسانات توليد متأثر از عوامل مختلفي از قبيل تغييرات اقليمي ، آفات و بيماريها ، علفهاي هرز و … مي باشد .


درميان اين عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان يکي از مهمترين عوامل محدود کننده کاهش عملکرد در منطقه چناران مي باشد .


متأسفانه تکنيکهايکنترل که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاري و پايداري کافي در کاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرايط و فرهنگ کشاورزي منطقه به همراه نداشته اند.


يافتن ارقام مقاوم يکي از راههايي است که هر چند توليد آن نياز به زمان طولاني دارد ، ليکن دانشمندان اصلاح نبات مصمم به يافتن آن مي باشند. دراين راستا شرکت سوئدي نوارتيس نويد توليد رقم مقاوم به نماتد به نام نماکيل (Nemakill) را داد.


با هدف بررسي مقاومت رقم نماکيل به نماتد آزمايش در ده مزرعه که داراي آلودگي بالايي بودند ، اجرا گرديد . رقم ايراني BR1 نيز به عنوان شاهد در قطعات داراي آلودگي بالا در مجاورت آن کشت گرديد.


ميانگين آلودگي اوليه در مزارعي که رقم نماکيل کشت گرديد  2326 تخم و لارو در يکصد گرم خاک بود. متوسط آلودگي اوليه مزارعي که رقم BR1 کشت شده بودند نيز  1591 تخم و لارو در يکصد گرم خاک بود.


نتايج بررسيها حاکي از وجود نکات جالب توجه و اميد بخش در مبارزه با نماتد چغندر است . جمعيت نهايي آلودگي در رقم نماکيل به  960 عدد تخم و لارو در يکصد گرم خاک کاهش يافت . در حاليکه جمعيت نهايي در رقم BR1 به  3953 تخم و لارو در يکصد گرم خاک افزايش يافته است .يعني در رقم BR1 جمعيت تقريباً  48/2 برابر شده است . متوسط عملکرد ريشه  در رقم BR1 بابر  58/15 تن در هکتار و متوسط عيار آن 99/16 درصد بود.


متوسط عملکرد ريشه رقم نماکيل  08/19 تن در هکتار با متوسط عيار  76/17 بود. تجزيه کيفي خمير ارقام چغندر نيز انجام گرديد.


مقدار پتاسيم رقم نماکيل  8/5 و رقم BR1 برابر  97/4 ميلي اکي والانت بود. مقدار سديم رقم نماکيل  64/2 و رقم BR1 برابر  62/2 ميلي اکي والانت گزارش شد.


مقدار ازت رقم نماکيل  69/3 و رقم BR1 معادل 16/4 ميلي اکي والانت بود. راندمان شکر قابص استحصال (YIELD) در رقم BR1 برابر  41/8 درصد و در رقم نماکيل  94/82 درصد بود.دانلود پاورپوينت نماتد چغندر قندچناران


قيمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لينک دانلود فعال مي شود ]
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34